+90 212 2198922 iletisim@dijitalbilisim.com

AB Projeleri

Ukrayna’da Gıda Güvenliği Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

EuropeAid/133816/C/SER/UA

Proje kapsamındaki hedefler:

 • Ukrayna’da şeffaf, hesap verebilir, uygun maliyetli, iş dostu bir gıda güvenliği kontrol sisteminin daha da geliştirilmesi
 • Ukrayna gıda güvenliği kontrol sisteminin AB’de belirlenen temel gerekliliklerle uyumlu hale getirilmesi
 • ‘çiftlikten çatala’ gıda zincirinin devlet kontrollerinin etkinliğinin ve maliyetinin optimizasyonu
 • AA ve DCFTA bağlamında, özellikle AB ile dış ticaretin kolaylaştırılması.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Gıda ve hayvan yemi için hızlı alarm sistemi
 •  RASFF Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Türk tarım sistemini Avrupa yeşertici tarım kurallarına dönüştürmek ve AB’nin Nitrat Direktifinin uygulanmasını geliştirmek için kapasite geliştirme için teknik yardım.

EuropeAid/136331/IH/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Türk Tarım sisteminin Avrupa yeşertici tarım kuralları sonrası Ortak Tarım politikaları (CAP) reformuna uyumlulaştırılması için modellemeye teknik yardım sağlamak.

 • Yeşertme uygulamalarını başlatmak için belirli çiftliklerin belirlenmesi ve çevre dostu tarım uygulamalarının nasıl uygulanacağını adım adım açıklığa kavuşturmak için tarımsal işletmeler için bir yol haritası hazırlanması.
 • Tekno-ekonomik çalışma raporlarının derlenmesi ve sunulması.
 • Nitrat Direktifi’nin uygulanması da dahil olmak üzere, tarımın yeşertilmesine ilişkin AB politikaları ve uygulamaları hakkında Tarım Bakanlığına eğitim programları tasarlanması ve verilmesi.
 • Çiftçiler, yerel / bölgesel yetkililer, yayım görevlileri ve araştırma enstitüleri ile çevre STK’larının temsilcileri için bilinçlendirme faaliyetlerinin hazırlanması.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)
 •  Siti Agri’nin gerekli modüllerinin çiftlik çevresel performansının değerlendirilmesi için bir yazılım aracı olarak uygulanmasının desteklenmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesinin (İKG OS) Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi ve Operasyon Yararlanıcıları, Bilgi ve Tanıtım için Teknik Yardım

EuropeAid/136363/IH/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Sözleşmenin amacı, İKG Operasyonel Programını uygulamak için Katılım Öncesi Aracın İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG) bileşeni için Çalışma Yapısı olarak görev yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yardımcı olmaktır. Yüklenici, programlama, ihale, sözleşme, uygulama, izleme, değerlendirme, kalite kontrol ve dağıtım dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, işletim sisteminin ve İKG OP yararlanıcılarının kapasitesinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Yüklenici aynı zamanda İKG OP’nin iletişim eylem planının uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)
 •  Yaklaşık 1000 yerel proje için verilerinin güncellenmesi ve web sitesinde görüntülenmesi için yazılım

Tehlikeli Kimyasallar İhracatının ve İthalatının Uygulanması için Teknik Yardım

EuropeAid/135913/IH/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Projenin amacı, 689/2008 / EC sayılı AB Yönetmeliğinin (649/2012 / EC sayılı Tüzük tarafından yürürlükten kaldırılarak) Türkiye’de Tehlikeli Kimyasalların İhracat ve İthalatına ilişkin ulusal düzeyde, ithalat-ihracat bildirim prosedürü, kapasite geliştirme ve kamuoyu bilinçlendirme faaliyetleri.

Sözleşme kapsamında yüklenici şunları sağlayacaktır:

 • Tehlikeli Kimyasalların İhracatı, İthalatı ve Rotterdam Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Onayı (PIC) Prosedürü, Düzenleyici Etki Değerlendirmesi (DEA) ve Yasal Boşluk Analizi (LGA) konulu eğitimler;
 • Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatı için Avrupa Veritabanının (EDEXIM) uygulanması, AB’de Ön Bilgi Onayı (PIC) Prosedürünün uygulanması, Yönetmelik ve Rotterdam Konvansiyonu üzerine eğitimler ve çalışma ziyaretleri;
 • AB’deki ilgili uygulamalar doğrultusunda SWOT, RIA ve LGA gibi analizler kullanılarak Türk ulusal ithalat ve ihracat bildirim prosedürünün oluşturulması ve bir kanun taslağının hazırlanması;
 • Tehlikeli kimyasalların ithalatı ve ihracatı konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalıştaylar ve pilot çalışmalar.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Ukrayna’da Gıda Güvenliği Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

EuropeAid/133816/C/SER/UA

Proje kapsamındaki hedefler:

 • Ukrayna’da şeffaf, hesap verebilir, uygun maliyetli, iş dostu bir gıda güvenliği kontrol sisteminin daha da geliştirilmesi
 • Ukrayna gıda güvenliği kontrol sisteminin AB’de belirlenen temel gerekliliklerle uyumlu hale getirilmesi
 • ‘çiftlikten çatala’ gıda zincirinin devlet kontrollerinin etkinliğinin ve maliyetinin optimizasyonu
 • AA ve DCFTA bağlamında, özellikle AB ile dış ticaretin kolaylaştırılması.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanması için Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı

EuropeAid/135513/IH/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Çevresel Sorumluluk Direktifinin etkin bir şekilde uygulanması ve her düzeyde güçlü idari ve teknik kapasitenin oluşturulması için kurumsal, teknik ve yasal çerçevenin güçlendirilmesi

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili paydaşların kurumsal ve teknik kapasiteleri çalıştaylar, seminerler, çalışma ziyaretleri ve eğitim yoluyla tanımlanacak ve güçlendirilecektir.
 • Boşluk analizi ve düzenleyici etki değerlendirme çalışması yapıldıktan sonra Çevresel Sorumluluk Direktifi ile Türk mevzuatını uyumlu hale getirecek mevzuat taslağı hazırlanacaktır.
 • Hasar değerlendirmesi, risk değerlendirmesi ve iyileştirme değerlendirmesi kılavuzları hazırlanacaktır
 • İlgili gruplar ve karar vericiler için farkındalık arttırıcı seminerler, çalışma ziyareti ve web sitesi aracılığıyla artırılacaktır.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Gemi Kaynaklı Atıkların Neden Olduğu Deniz Kirliliğinin Önlenmesi için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı

EuropeAid/134926/D/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Bu sözleşmenin amacı, AB tarafından gemi kaynaklı kirlilik, gemi kaynaklı atık ve yük artıkları için liman kabul tesisleri ve ihlal cezaları doğrultusunda gemi kaynaklı atıkların neden olduğu deniz kirliliğini önleme kapasitesini arttırmaktır. Bu sözleşme kapsamında yüklenici aşağıdaki hizmetleri sunacaktır

 • İlgili ulusal mevzuat ve yasa dışı deşarjlara ilişkin tanımlama prosedürleri güncellenecektir.
 • Gemi kaynaklı balast çökeltilerinin potansiyel etkilerini önlemek ve bu çökeltilerin alım tesislerine atılmasını, gemi kaynaklı atıkların en aza indirilmesini sağlayacak bir sistem kurulacaktır.
 • Yerel ve merkezi otoriteler için bilinçlendirme programları yürütülecek
 • Çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile kapsamlı bir eğitim programı yürütülecektir
 • Atık kabul ve yönetim altyapısı geliştirilecektir.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Gemilerden atık alımı için ulusal çevrimiçi bilgi sisteminin değerlendirilmesi ve tasarımı.
 •  Türkiye karasuları ve limanlarında oluşan Gemi Atığı, Gemi kaynaklı kirliliğin toplanması, işlenmesi, depolanması, kayıt altına alınması ve doğrulanması ve ihlaller için ceza verilmesi süreçlerini yöneten bilgi sistemi (yazılım) hazırladık.
 •  Mevcut atık kabul tesisinin kapasitesini tasarlamak ve yeterliliğini kontrol etmek için kullanılacak bir yazılım oluşturduk.
 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin iç hukuka aktarılmasıyla daha iyi hava kalitesi için teknik yardım

EuropeAid/132843/D/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Bu sözleşmenin amacı, Türkiye’de Büyük Yakma Tesisi Direktifinin (2001/80 / EC) uygulanması için gerekli kapasitenin oluşturulmasıdır.

 • Türkiye için büyük yakma tesislerinin (LCP) bir envanterini hazırlamak, emisyon değerlerini belirlemek ve belirlenen emisyon değerleri ile sınır değerleri arasında bir karşılaştırma tablosu hazırlamak. Çalıştay düzenlenmesi ve bir web sitesi hazırlanması.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik analizleri içeren düzenleyici bir etki değerlendirme raporu hazırlanması. Paydaşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek için çalıştaylar düzenlemek
 • Türkiye’de LCP Direktifinin uygulanmasına ilişkin kurumsal ve teknik kapasiteyi değerlendirmek. Türkiye ve Üye Devletlerde eğitim verilmesi. LCP Direktifinin uygulanması konusunda çalıştaylar düzenlemek. 10 faydalanıcı personel için 2 çalışma gezisi düzenlenmesi.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  Büyük Yakma Tesislerinin emisyon envanterinin çıkarılması ve veritabanı oluşturulması.
 •  Büyük Yakma Tesislerinin emisyon bildirimleri için bir yazılım hazırlanması.
 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonların Kontrolü için Teknik Yardım

EuropeAid/131198/D/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Çevresel kaliteyi artırmak için 3 AB Uçucu Organik Bileşik Direktifini (Depolama-94/63 / EC, Çözücüler-99/13 / EC, Boyalar-2004/42 / EC) uyumlu hale getirmek ve uygulamak için idari ve yasal koşullar ve yapılar geliştirmek Türkiye ve insan sağlığı için potansiyel riskleri azaltmak veya önlemek ve yer seviyesinde ozon kirliliğini önlemek.

Bu sözleşme kapsamında danışman, seminer ve saha ziyaretleri ile 3 Direktife envanter oluşturulması ve uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirecek ve 3 Direktifin uygulama maliyetlerini değerlendirecektir.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 • Uçucu Organik Bileşenler, VOC Direktifleri envanter verilerinin toplanması, işlenmesi, depolanması, doğrulanması ve uygulanması için yazılım
 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)

Ulaştırma Bakanlığı IPA birimi ve son alıcıların kapasitelerinin güçlendirilmesi için Teknik Yardım

EuropeAid/129856/D/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Danışman, IPA Bileşen III’ün ulaştırma operasyonel programı kapsamındaki faaliyetler aracılığıyla Ulaştırma Bakanlığı-IPA Birimi ve potansiyel son alıcıların kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik teknik yardım sağlayacaktır. Bu faaliyetler aşağıdakileri içerir

 • Farklı yıllarda, özel eğitim programları ve çalışma ziyaretleri düzenlecektir.
 • Ulaştırma Bakanlığı IPA Birimi ile ilgili prosedürler el kitabı, iş tanımları ve yıllık uygulama raporları gibi ana operasyonel belgeler düzenli olarak hazırlanacak ve güncellecek.
 • Çeşitli altyapı projelerine (iş, denetim) yönelik proje hazırlığının desteklenmesi
 • İhale ve izleme faaliyetlerini desteklemek
 • Kontrakt yönetimi ve finansal yönetimi desteklemek
 • Değerleme ve Denetimi desteklemek

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 •  İhale reddetme verilerinin toplanması, işlenmesi ve raporlanması için Reddetme Raporu Hesaplayıcı Yazılım

Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Merkezi ve Son Alıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

EuropeAid/128968/D/SER/TR

Proje kapsamındaki hedefler:

Danışman, bir dizi eğitim oturumu, seminer, çalıştay ve çalışma ziyareti dahil kapasite geliştirme faaliyetleri hakkında teknik yardım sağlayacaktır; tam zamanlı danışmanlık sağlamak; prosedürler Kılavuzunun güncellenmesi; ÇOB IPA Merkezi ve son alıcıların kapasitelerinin güçlendirilmesi için proje hazırlama ve satın alma faaliyetlerinin desteklenmesi. Danışman, IPA tarafından finanse edilen projelerin denetimi, prosedürlerin El Kitabı, denetim metodolojisi, denetim planları ve risk değerlendirme yaklaşımı metodolojisine odaklanan eğitimlerin düzenlenmesinden sorumlu olacaktır; İç Denetim Departmanı için denetimler yapılacaktır.

Proje kapsamında yaptıklarımız;

 • Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı
 •  Proje Websitesi
 •  CMS (İçerik Yönetim sistemi)